วิธีการประเมินจากค่ากระแส เป็นการประมาณกำลังงานกลของมอเตอร์จากการตรวจวัดค่ากระแส วิธีนี้ยังมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากจากความสัมพันธ์ระหว่างโหลดกับค่ากระแสที่ไม่เป็นเชิงเส้นตามสมการที่คำนวณเช่นกัน