วิธีการประเมินจากค่าไถล เป็นอีกวิธีที่ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากสามารถประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์จากการวัดความเร็วรอบได้ และตามทฤษฎีแล้วจะสามารถประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ได้แม่นยำกว่าวิธีการแผ่นป้าย อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ยังมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากจากความสัมพันธ์ระหว่างโหลดกับค่าไถลที่ไม่เป็นเชิงเส้นตามสมการที่คำนวณ

 

รูปการตรวจวัดความเร็วรอบเพื่อใช้หาค่าไถลของมอเตอร์