วิธีการประเมินจากค่ากำลังไฟฟ้า เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกในการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่หน้างาน และจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในกรณีที่มอเตอร์มีกราฟประสิทธิภาพเทียบกับโหลดที่ค่อนข้างคงที่ แต่โดยทั่วไปมอเตอร์จะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 75% ซึ่งหากมอเตอร์ทำงานที่จุดต่างออกไปก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่างออกไป ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้หากมอเตอร์มีการซ่อมบำรุงโดยการพันขดลวดใหม่ วิธีการนี้ก็จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้สูงมากเช่นกัน

 รูปการตรวจวัดค่ากำลังงานของมอเตอร์โดยใช้เครื่องวัดกำลังงานแบบคล้องวัด