การบำรุงรักษาก็มีผลต่อการใช้พลังงาน ของมอเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ควรตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้

 การหล่อลื่น
การอัดจาระบี ที่รองลื่นของมอเตอร์ และเกียร์ต้องเหมาะสมตามที่ผู้ผลิตแนะนำ การอัดจาระบีมากไปหรือน้อยไป จะเพิ่มความเสียดทานและทำให้อายุรองลื่นสั้น นอกจากนี้จาระบีที่มากเกินไป จะทำให้เกิดการสะสมของจาระบี และสิ่งสกปรกที่ขดลวด ทำให้มีความร้อนสะสม และเสียหายได้ ดังนั้นควรอัดจาระบี หรือเปลี่ยนสารหล่อลื่นทุก 6 เดือน

  การระบายความร้อน
มอเตอร์ทำงานได้ดีเมื่อมีการระบายความร้อนที่ดี เมื่อใช้งานไปฝุ่นละอองสิ่งสกปรกจะมาเกาะมอเตอร์ ทำให้การระบายความร้อนต่ำลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ความต้านทานของขดลวดเพิ่มขึ้น และการ สูญเสีย มากขึ้น อุณหภูมิมอเตอร์ที่สูงขึ้น 25 ํC จะหมายถึงการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จึงควรพิจารณาในเรื่องตำแหน่งติดตั้งอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดเปลือกนอกของมอเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง

  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ จะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงเมื่อได้รับระดับแรงดันที่ถูกต้อง แรงดันที่สมดุลย์กันทุกเฟส และแรงดันที่ปราศจากฮาร์มอนิกส์ ระดับแรงดันมีผลต่อประสิทธิภาพคือ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่สมดุลย์เกินร้อยละ 2 จะเพิ่มความสูญเสียขึ้นถึงร้อยละ 25 ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์ ไม่ควรเสียสมดุลเกิน 1% ระดับแรงดันควรมีค่าใกล้เคียงแรงดันพิกัดของมอเตอร์ สำหรับแรงดันที่มีฮาร์มอนิกส์มากจะทำให้มอเตอร์ร้อนขึ้น และแรงบิดของมอเตอร์ลดลง มอเตอร์ที่ร้อนเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

  การส่งกำลัง
มอเตอร์จะมีประสิทธิภาพสูง การส่งกำลังจากมอเตอร์ไปสู่อุปกรณ์ทางกลต้องมีประสิทธิภาพสูงด้วย การส่งกำลังมีได้หลายลักษณะ เช่น การต่อกับเพลาโดยตรง ต่อผ่านกระปุกเกียร์ โซ่ หรือสายพาน ฯลฯ

การใช้สายพานจะการสูญเสียเกิดขึ้นเสมอ เมื่อใช้ไปจะยืด สึก และหย่อน ทำให้เกิดการไหลเลื่อน (Slip) การสูญเสียตรงนี้อาจสูงถึงร้อยละ 5 แต่มักถูกละเลย จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา โดยปรับความตึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นควรตรวจสอบและปรับแต่งความตึงสายพานส่งกำลังทุกเดือน

สำหรับความถี่ในการบำรุงรักษา หากไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น อาจใช้ระยะเวลาดังนี้
การดำเนินการ ระยะเวลาที่เหมาะสม
1. อัดจาระบี หรือเปลี่ยนสารหล่อลื่น  ทุก 6 เดือน
 2. ตรวจสอบสภาพชุดเกียร์ส่งกำลัง (ถ้ามี) และปรับแต่งความตึงสายพาน (ถ้ามี)   ทุกเดือน
 3. บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ รวมทั้งอุณหภูมิผิวมอเตอร์และอุณหภูมิรองลื่นของมอเตอร์ขนาดใหญ่  ทุกวัน