อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ หรือ VSD ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ตัวอย่าง เช่น ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศมอเตอร์ที่ใช้ในงานปรับอากาศและระบายอากาศมีมากมายหลายประเภท มักเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ เช่น มอเตอร์พัดลม AHU, มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ, Cooling Tower, มอเตอร์พัดลมอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ (PRESSUZRIED FAN) ฯลฯ มอเตอร์เหล่านี้มักมีขนาดใหญ่ มีกำลังไฟฟ้ามาก อุปกรณ์ควบคุม จึงต้องรองรับการทำงานที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามาก การกระชากของกระแสตอนเริ่มสตาร์ทมอเตอร์ ทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ และค่าไฟฟ้าก็มากขึ้น

เดิมทีในระบบน้ำเย็น (Chilled water) วิธีที่เราควบคุมปริมาณน้ำและแรงดันให้ได้ตามค่าที่ต้องการ ระบบเดิมส่วนใหญ่จะเป็นการปรับหรี่วาล์ว ซึ่งทำให้เกิด pressure drop คร่อมที่วาล์วหรือบางระบบอาจจะมีการใช้ Bypass Valve เป็นการลดปริมาณน้ำ และแรงดันส่วนเกิน เป็นต้น ทำให้ปริมาณน้ำรวมที่จ่ายตลอดเวลาที่ปั๊มทำงานเกินค่าที่ต้องการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าไฟแล้วจะเป็นปริมาณไฟฟ้าที่สูญเสียไปอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จะมีปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำไปใช้งาน โดยใช้วาล์วเป็นตัวควบคุมอัตราการไหล แต่ปั๊มมีขนาดใหญ่ ปริมาณอัตราการไหลมากเกินความต้องการ จึงลดอัตราการไหลด้วยวิธีการหรี่วาล์ว ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้มอเตอร์ต้องใช้พลังงานสูงตลอดเวลา ถึงแม้ปริมาณการใช้น้ำจะลดลงก็ตาม ดังนั้น จึงควรควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย VSD แล้วเปิดวาล์ว 100% โดยปรับความเร็วรอบของมอเตอร์แทน หรือบางกรณีอาจมีการเปิดวาล์ว 100% อยู่แล้ว แต่อัตราการไหลเกินความต้องการ ส่งผลให้ผลต่างอุณหภูมิของน้ำด้านเข้า-ออกจากเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) มีค่าแคบลง ซึ่งจะทำให้เครื่องทำน้ำเย็นต้องทำงานหนักขึ้น ดังนั้นการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ด้วย VSD จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน โดยพลังงานที่ใช้จะลดลง เป็นสัดส่วนยกกำลังสาม

VSD เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยการปรับ-ลดความถี่ไฟฟ้าจาก 0 - 800 Hz. ใช้ได้กับมอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 0.75 - 600 kW แรงดันไฟฟ้า220/380/440V/575V/690V -15%~15% อุปกรณ์ VSD ใช้เทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทำให้ระสิทธิภาพการควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์และมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวนที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย