เพื่อส่งเสริมผู้ใช้หันมาใช้งานโปรแกรมมากขึ้น
พัฒนาซอฟแวร์มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
เพื่อศึกษาตรวจสอบยืนยันความแม่นยำของโปรแกรม โดยใช้ข้อมูลที่ตรวจวัดจริงจากโรงงาน